سلام


می‌توان دل را مگر خوش کرد تنها، بی تو؟ نه

تو بدون من توانستی، من اما بی تو نه

حس غربت را کسی مانند من باور نکرد

تو خوشی آنجا و من یک لحظه اینجا بی تو، نه

با تو بودن لذت اوج و فرود زندگی‌ست

نه! نمی‌خواهم زمین و آسمان را بی تو، نه‌‌...

تا تو رفتی کوچه کوچه هر طرف بن بست شد

مانده‌ام راهی ندارند این قدم‌ها بی تو؟ - نه!

  *** 

باز دیشب  آمدی در خواب مجنونم کنی

باز هم شاعر شدی؟ شب‌ها نمی‌خوابی تو؟ نه؟

یا علی مدد....