آستانه

سلام و سعادت

 شکر خدا اولین مجموعه شعرهای حقیر با عنوان «آستانه» منتشر شد

نمایشگاه کتاب تهران؛ شبستان، راهرو 17، غرفه 20، انتشارت عماد فردا